Ge Wit 'T Oit Noit Nie

Raad van Advies

Leden: Nelleke de Koning 
    Machiel Keet 
    Johan de Koning 
    Johan Langendonk 

De Raad van Advies is enkele jaren geleden opgericht om het 'nieuwe', maar vooral jonge bestuur te ondersteunen. Je mag toetreden in deze commissie mits jij een van de oude rotten in het vak bent en ervaring hebt binnen meerdere commissies! 

Zij streven ernaar om 3-4x per jaar samen met het bestuur te vergaderen. Dit om ervoor te zorgen dat het bestuur de juiste richting in denkt, probleemstukken op te lossen en ter ondersteuning.

Lees hier het reglement van de Raad van Advies

Inleiding
Dit reglement is door het bestuur van Ge Wit ’T Oit Noit Nie opgesteld in overeenstemming met de Raad van Advies en bevat definities en nadere regels betreffende het functioneren van de Raad van Advies. Het doel van het reglement is de reikwijdte en bevoegdheden van de Raad van Advies en de wederzijdse verwachtingen te verhelderen voor direct en indirect betrokkenen.

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement
In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Bestuur: het bestuur van de vereniging Ge Wit ’T Oit Noit Nie zijnde het orgaan en natuurlijke personen die het bestuur vertegenwoordigen
 • Lid of leden: natuurlijk persoon met een lidmaatschap van de Raad van Advies
 • Vereniging: De totale vereniging bestaande uit het bestuur, de commissies en de leden

Het reglement wordt vastgesteld door het bestuur.

Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. De Raad van Advies heeft hierbij adviserende stem en kan voorstellen doen. Het reglement geeft de regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Advies.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden
Het bestuur voorziet de leden gevraagd en ongevraagd van relevante informatie aangaande het reilen en zeilen van Ge Wit ’T Oit Noit Nie.

De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

Het advies strekt zich uit over de doelstelling van de vereniging, alsmede het gevoerde beleid en de dagelijkse operatie van het bestuur.

De Raad van Advies functioneert tevens als klankbord voor het bestuur.

De Raad van Advies evalueert jaarlijks het door het bestuur gevoerde beleid en maakt hiervan een verslag wat tezamen met het jaarverslag zal worden gepubliceerd.

Artikel 3. Benoeming van de leden van de Raad van Advies
De leden voor de Raad van Advies kunnen worden voorgedragen door het bestuur en/of door (leden van) de Raad van Advies.

De benoeming van een lid geschiedt door het bestuur in overleg met de zittende leden van de Raad van Advies.

Een lid wordt aangesteld voor een periode van 1 jaar, waarna de aanstelling steeds kan worden verlengd met een additionele periode van telkens 1 jaar.

Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van Advies.

Er zal worden gestreefd naar een bezetting van minimaal twee personen. Het maximum aantal leden van de Raad van Advies is vier personen.

4. Profiel van een lid van de Raad van Advies
Bij de samenstelling van de Raad van Advies zal rekening worden gehouden met onderstaand profiel:

 • Een lid van de Raad van Advies heeft affiniteit met het de doelstelling van Ge Wit ’T Oit Noit Nie zoals weergegeven in het beleidsplan en onderschrijft dit.
 • Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van Ge Wit ’T Oit Noit nie en de lopende zaken.
 • Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap.
 • Het lid beschikt bij voorkeur over een aantoonbaar relevant (relatie)netwerk, bestuurservaring en/of kennis en ervaring van de Brabantsedag en Ge Wit ’T Oit Noit Nie.

Artikel 5. Functieverdeling
De Raad van Advies stelt zelf een voorzitter aan.

De Raad van Advies kan uit haar midden één of meer commissies instellen die belast is/zijn met specifieke taken of zich voor advisering primair richten op één specifiek onderwerp en/of bijbehorend concept.

Artikel 6. Vergaderingen, agenda en adviezen
Het bestuur stelt samen met de voorzitter van de Raad van Advies een vergaderschema op. De Raad van Advies overlegt zo vaak als de leden dat noodzakelijk achten. De minimale vergaderfrequentie is vier keer per jaar.

Het bestuur is bevoegd een extra vergadering uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit kan tevens op verzoek van de voorzitter.

De agenda’s van de vergaderingen worden door het bestuur in overleg met de voorzitter opgesteld.

De oproep voor een vergadering geschiedt door het bestuur. Tezamen met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen meegezonden.

De vergaderingen worden geleid door één van de bestuursleden.

Van de vergadering worden uitgebrachte adviezen en actiepunten bijgehouden en aan de deelnemers ter informatie toegezonden.

Alle adviezen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij het staken van de stemmen wordt een advies geacht te zijn verworpen.

De adviezen van de Raad van Advies aan het bestuur kunnen expliciet worden bestempeld als zwaarwegend. Indien het bestuur van zwaarwegende adviezen wenst af te wijken dient dat schriftelijk te worden gemotiveerd.

Elk lid van de Raad van Advies wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn.

Artikel 7. Schorsing en ontslag
Een lid van de Raad van Advies kan te allen tijde zelf ontslag nemen door bericht aan de voorzitter en/of het bestuur.

Een lid dat verbonden is aan een gelieerde organisatie, bijvoorbeeld een investeerder of sponsor, kan door de gelieerde organisatie in overleg met het bestuur en de overige leden worden teruggetrokken. Vervanging geschiedt conform Artikel 3.

Een lid van de Raad van Advies kan worden ontslagen door het bestuur – al dan niet op voordracht of aangeven van de Raad van Advies – o.a. op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar maatschappelijke of persoonlijke integriteit in het geding is of dreigt te komen.

Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft het bestuur overleg over de ontstane situatie met de voorzitter van de Raad van Advies. Indien het de voorzitter betreft zal het bestuur overleg hebben met de overige leden van de Raad van Advies. In ieder geval dient het betrokken lid in de gelegenheid te worden gesteld in het genoemde overleg te worden gehoord.

De voorzitter van de Raad van Advies kan de overige leden consulteren over het te nemen besluit tot ontslag.

Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.

Voorts kan het bestuur om redenen hiervoor genoemd een lid schorsen.

Een schorsing, die niet binnen drie maanden na kennisgeving van de schorsing aan het betrokken lid, wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

Artikel 8. Wijzigingen
Het bestuur is te allen tijde gerechtigd dit reglement te wijzigen in overleg met de Raad van Advies.

Artikel 9. Onvoorzien
Over zaken waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur, zulks na overleg met voorzitter van de Raad van Advies.


Ge Wit ‘T Oit Noit Nie

12 april 2017

© 2024 Ge Wit 'T Oit Noit Nie

Thema door Anders Norén